:

 /   /   /  22,5 (IP65). XB5

22,5 (IP65). XB5


IP54-66


Harmony XB5. . 22 230 XB5AV41Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230 XB5AV45Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230 XB5AV43Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230 XB5AV44Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 120 XB5AV35Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230-240 XB5AVM1Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230-240 XB5AVM5Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230-240 XB5AVM3Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230-240 XB5AVM4Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 230-240 XB5AVM6Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 24 XB5AVB1Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 24 XB5AVB5Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 24 XB5AVB3Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 24 XB5AVB4Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 24 XB5AVB6Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 48-120 XB5AVG1Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 48-120 XB5AVG3Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 48-120 XB5AVG4Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 250 BA9sXB5AV61Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 250 BA9sXB5AV65Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 250 BA9sXB5AV63Schneider Electric
Harmony XB5. . 22 250 BA9sXB5AV64Schneider Electric